Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem su:

  1. šumoposjednici
  2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
  3. trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama
  4. jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi

1. Prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata, troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu Elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000) te ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

2. Prihvatljivi materijalni troškovi su:

– ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne                  infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture,kamenarsko-betonski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.

– ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.

– ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga tipa operacije tijekom jednog natječaja.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu započinje 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati, a završava 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://bit.ly/2TZ58Wa

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite