Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020.

Predmet Natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Ukupna vrijednost iznosi 2,959,812.05 kuna. Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša ukupna vrijednost javne potpore 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti:

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu

b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu

c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

Tijekom ovog Natječaja jedan (isti) nositelj projekta može podnijeti najviše dvije prijave projekta, za različitu vrstu prihvatljivih projekata.

Prihvatljivi projekti za ovaj Natječaj su vatrogasni dom i spremište, društveni dom/kulturni centar, planinarski dom i sklonište, turistički informativni centar, dječje igralište, sportska građevina, objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo), rekreacijska zona na rijekama i jezerima, biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste), tematski put i park, građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu, javna zelena površina (park i slično), pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste), pješačka zona, otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste), groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnica, javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Prihvatljivi troškovi:

a) prihvatljivi materijalni troškovi

– građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja

– b) kupnja opreme za građevine iz poglavlja 3.1 ovog Natječaja.

b) prihvatljivi nematerijalni troškovi

– prihvatljivi nematerijalni troškovi su kupnja ili razvoj računalnih programa.

c) prihvatljivi opći troškovi

– prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.

– prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani uz ulaganje za koje je podnesena prijava projekta a koji su nastali nakon 1.siječnja 2014.godine.

Opći troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

a) troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za natječaj u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

b) troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova navedenih u točki a) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova.

Prijave projekata podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 01.01.2019., a najkasnije do 01.03.2019.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://lag-zrinskagora-turopolje.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite