Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Cilj Poziva za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi. Razvoj publike usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Pravo podnošenja prijave na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti u području kulture u Republici Hrvatskoj prilikom prijave dužne su dostaviti dokaz o djelovanju u području kulture tijekom najmanje dviju godina (registracija, opis dosadašnjega rada i postignuća).

Prijave na temelju Poziva razmatrat će se samo ako predlagatelj programa ispuni sljedeće opće uvjete:

– izvršenje dosadašnjih obveza prema Ministarstvu kulture

– dostavljen izvadak iz Registra neprofitnih organizacija za umjetničke organizacije i udruge

– upis u Očevidnik kazališta (za javna i privatna kazališta).

U proračunu Ministarstva kulture osigurano je do 2,000.000,00 kuna za provedbu programa koji potiču razvoj publike u kulturi za 2019. godinu. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna, dok je najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe 50.000,00 kuna.

Predlagatelj svaki program prijavljuje na zasebnoj prijavnici. Svaki predlagatelj može prijaviti najviše dva programa.

Prihvatljive su programske aktivnosti kojima je cilj razvoj publike u kulturi:

– stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju

– omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)

– povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskome prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ live streaming, digitalne platforme i sl.)

– istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljne skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike, aktivnosti vezane uz edukaciju

– osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja

– osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima

– poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

U okviru ovoga Poziva prihvatljivi su svi opravdani troškovi koji doprinose realizaciji prijavljenoga programa čiji je cilj razvoj publike, a prema definiranim ciljevima i prioritetima za dodjelu sredstava.

Podržat će se aktivnosti koje će pomoći većoj vidljivosti i široj recepciji sufinanciranih programa kod ciljane publike i šire javnosti:

– honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike

– troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva

– troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike

– troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva

– nabava računalne i druge tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva

Poziv je otvoren od 21. prosinca 2018. do 1. veljače 2019. godine.

 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.min-kulture.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.