Središnji državni ured za šport raspisao je Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini.

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske

Sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske u ukupnome iznosu od 11.040.000,00 kuna.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ispunjava sljedeće uvjete:

 1. upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 3. upisana je u Registar sportskih djelatnosti;
 4. uskladila je statut s odredbama Zakona o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom uredu;
 5. ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje program;
 6. pravodobno i u cijelosti ispunila je ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Središnjem državnom uredu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora;
 7. ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa;
 8. protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela navedenog u članku 48. stavku 2.alineji d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge;
 9. uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba;
 10. koja će za prijavljeni program osigurati financijska sredstva za sufinanciranje i iz ostalih izvora u iznosu ne manjem od 20% vrijednosti programa;
 11. ima stručne programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja na koji se prijavljuje;
 12. za 2019. godinu nije dobila financijska sredstva od strane Središnjeg državnog ureda za šport za sufinanciranje programa za koji podnosi prijavu na Natječaj.

Prihvatljivi partneri mogu biti:

 • udruge iz sustava športa;
 • ustanove iz sustava športa;
 • odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

Natječaj je podijeljen u četiri osnovna programska područja:

 1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, planirana vrijednost iznosi 7.200.000,00 kuna;
 2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, planirana vrijednost iznosi 2.500.000,00 kuna;
 3. Poticanje programa obuke neplivača, planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kuna;
 4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, planirana vrijednost iznosi 300.000,00 kuna.

Središnji državni ured za šport će sufinancirati programe najviše do 80% opravdanih troškova cjelokupne vrijednosti prijavljenoga programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna, s time da zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to na samo jedno programsko područje.

Programi koji se mogu sufinancirati:

 • koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2019. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2019. godine;
 • koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja do 31. prosinca 2019. godine.

Rok za prijavu na Natječaj je 15. ožujka 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:https://sdus.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.