Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2019. – 2021. godine, članka 169. stavka 1. točke h) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja  objavljuje Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti psihosocijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 9.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, najveći iznos koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 900.000,00 kuna

Prijavitelj može zatražiti do 100% iznosa potrebnog za financiranje i provedbu projekta.

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava, Prijavitelj mora:

 1. biti udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja,
 2. biti udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnosg ureda).

 

Prijava na Natječaj razmatrat će se isključivo ako Prijavitelj udovoljava sljedećim uvjetima: 

 • upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Natječaja,
 • upisan je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • uskladio je svoj statut sa Zakonom o udrugama ili je podnio zahtjev za usklađivanjem pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),
 • svojim se statutom opredijelio za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja,
 • svojim projektima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću doprinose čuvanju moralnog digniteta hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine,
 • provodi projekte od osobitog interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj,
 • projekti koje prijavljuje na Natječaj sukladni su ciljevima i zadaćama koje je utvrdio u svome statutu,
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog projekta,
 • provodi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
 • ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2019. godinu,
 • ima aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu.

Prijavitelji mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama.

Partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao:

 • udruge (na koje se primjenjuju uvjeti prihvatljivosti kao za Prijavitelja); ili
 • javne institucije (isključujući tijela državne uprave i Vladine urede) i ustanove ; ili
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; ili
 • zadruge.

Prihvatljive aktivnosti u projektima su:

 • radne aktivnosti i radne terapije (ekološke akcije i druge društveno korisne aktivnosti, uređenje okoliša),
 • zapošljavanje,
 • socijalno poduzetništvo za unapređenje rada udruge i ublažavanje teških materijalnih prilika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
 • rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti,
 • edukativne radionice (informatičko opismenjavanje),
 • provedba istraživanja o socijalnom statusu, posebice zdravstvenom stanju braniteljske i stradalničke populacije,
 • medicinska rehabilitacija,
 • umjetničko-scenski nastupi i uradci,
 • stvaralačke kreativne radionice,
 • stručna i edukativna predavanja i skupovi u području zdravstvene skrbi,
 • izdavačke djelatnosti,
 • razni oblici izvaninstitucionalne skrbi o nemoćnim, starijim i nezaposlenim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (ne uključuje mogućnost dodjele novčane pomoći),
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga iz Domovinskog rata (izložbe i aukcije)

i druge prihvatljive aktivnosti iz područja psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata

Svi zainteresirani Prijavitelji svoje projekte prijavljuju na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 1. ožujka  2019. godine

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.