Na temelju Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2019. – 2021. godine i  članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja  objavljuje Javni natječaj Sudionici i stradalnici Drugoga svjetskog  rata.

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti skrbi i zaštiti interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata, te promicanju i očuvanju tradicije borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 900.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna, a najveći  iznos je 250.000,00 kuna.

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava, Prijavitelj mora:

 1. biti udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma, te zaštita interesa i skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja,
 2. biti udruga koja je uskladila statut sa Zakonom o udrugama ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda).

Prijava na Natječaj razmatrat će se isključivo ako Prijavitelj udovoljava sljedećim uvjetima:

 • upisan je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje najmanje jednu godinu, zaključno s danom objave Natječaja,
 • upisan je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • uskladio je svoj statut sa Zakonom o udrugama ili je podnio zahtjev za usklađivanjem pri nadležnom uredu (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),
 • svojim se statutom opredijelio za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (promicanje borbe protiv fažizma i drugih oblika totalitarizma, te zaštita interesa i skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata), a što je vidljivo iz statuta Prijavitelja,
 • svojim projektima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću doprinose čuvanju moralnog digniteta hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani Domovine,
 • provodi projekte od osobitog interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj,
 • projekti koje prijavljuje na Natječaj sukladni su ciljevima i zadaćama koje je utvrdio u svome statutu,
 • ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog projekta,
 • provodi djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
 • ima usvojen Financijski plan i Program rada udruge za 2019. godinu,
 • ima aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu.

Prijavitelji mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama.

Partneri moraju biti pravne osobe, registrirane kao:

 • udruge (na koje se primjenjuju uvjeti prihvatljivosti kao za Prijavitelja); ili
 • javne institucije (isključujući tijela državne uprave i Vladine urede) i javne ustanove; ili
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; ili
 • zadruge

Prihvatljive aktivnosti u projektima su:

 • obilježavanje značajnih obljetnica i događanja iz Drugoga svjetskog rata (antifašističke borbe i druga događanja iz Drugoga svjetskog rata), uz tematske tribine i radionice,
 • međunarodna veteranska aktivnost,
 • nakladništvo u tematskom području borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma,
 • psihosocijalna podrška sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata

i druge prihvatljive aktivnosti promicanja borbe protiv fažizma i drugih oblika totalitarizma, te  zaštite interesa i skrbi o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 1. ožujka  2019. godine.

Svi zainteresirani Prijavitelji svoje projekte prijavljuju na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.