Na temelju članka 10. stavka 1. Odluke o osnivanju Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije („Službeni vjesnik“ broj 38/17. – dalje u tekstu: Odluka) i članka 13. Statuta Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije (Službeni vjesnik 5/18) Vršiteljica dužnosti Ravnatelja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS PRI
JAVNOJ USTANOVI PETRA – PETRINJSKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI

Natječaj se raspisuje za zapošljavanje na radna mjesta:

1. VIŠI SAVJETNIK ZA KOORDINACIJU I IZRADU PROJEKATA- 1 IZVRŠITELJ na neodređeno vrijeme

Uvjeti (radno mjesto pod 1.):
– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz ekonomskog, društvenog,
humanističkog ili tehničkog područja znanosti,
– aktivno znanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– 4 godina radnog iskustva u struci;

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:
– Životopis (europass obrazac),
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
– uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno rješenje, ugovor o radu, potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u struci,
– preslika indeksa o položenom stranom jeziku ili drugi odgovarajući dokaz.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48. f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, odnosno u slučaju da je zaposlen, dokaz da radi na poslovima koji ne odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije od kandidata koji je primljen u radni odnos izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije početka rada.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na internet stranicama PETRA- Petrinjske razvojne agencije.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem usmenog razgovora (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja usmenog razgovora, putem obavijesti na internetskoj stranici Ustanove www.petra.com.hr.

Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac može donijeti odluku o poništenju natječaja ukoliko se na natječaju nitko ne podnese prijavu ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija, Ulica Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja, s naznakom „ NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE NA RADNO MJESTO „Naziv radnog mjesta“ – NE OTVARAJ“