Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2019. godini raspisalo je javni poziv sa svrhom poticanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u infrastrukturu, gospodarstvo te cjelokupan razvoj tih područja.

Cilj Programa je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženoga regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u:

– unapređenju komunalne, socijalne i javne infrastrukture,

– pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 76.000.000,00 kuna, a raspoređuju se na ulaganja iz područja:

 • unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture u iznosu od 60.000.000,00 kuna,
 •  pripreme infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak u iznosu od 16.000.000,00 kuna.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 700.000,00 kuna uključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata. Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju.

Podnositelj zahtjeva može djelovati samostalno ili uz partnere.

Provedbeno razdoblje prema Programu je razdoblje od 1. siječnja 2019. do predaje Završnog izvješće o provedbi projekta, odnosno 31. ožujka 2020. uz uvjet da se sredstva Ministarstva odobrena za provedbu Projekta mogu koristiti samo u 2019. godini.

Prihvatljive su one aktivnosti koje se provode na objektima javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Aktivnost se smatra prihvatljivom ukoliko:

 • odražava potrebe kolektivnih prioriteta i služi većini stanovništva,
 • je opravdan njezin opseg prema broju stanovnika kojima treba služiti, ekonomske isplativosti i troškova,
 • udovoljava tehničkim normama i standardima Republike Hrvatske,
 • je spremna za provedbu, odnosno ima potrebnu tehničku dokumentaciju i dokumentaciju za provedbu postupka javne nabave te koja je dostupna podnositelju zahtjeva.  Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu ili adaptaciju prihvatljivih objekata.

Prihvatljivi su objekti iz područja unapređenja komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripreme infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak i to:

 • socijalna/društvena infrastruktura (predškolski objekti, školski objekti, domovi za starije i nemoćne osobe, objekti primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite),
 • javna infrastruktura (objekti za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba kao npr. domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, muzeji i slični objekti društvene namjene,  dječja igrališta i igraonice, parkovi i trgovi u naseljima, drugi objekti javne namjene),
 • komunalna infrastruktura (sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji, sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu,  nerazvrstane ceste i ulica u naseljima, parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, nogostupi i biciklističke staze, plinske mreže i niskonaponske mreže),
 • zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije (sanacija klizišta i sprječavanje erozije, javna rasvjeta, povećanje energetske učinkovitosti objekata, punionice električnih vozila),
 • gospodarska infrastruktura (pristupne ceste do postojećih poslovnih zona, komunalna infrastruktura, prenamjena objekata u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti, objekti namijenjeni promociji i plasmanu lokalnog područja, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude).

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak izvođenja radova,
 • trošak usluga nadzora gradnje,
 • trošak PDV-a.

Rok za podnošenje zahtjeva je 11.03.2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://razvoj.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.