Opći cilj ovog Javnog natječaja je poziv na dostavu projektnih/programskih prijedloga kojima će se povećati učinkovitost i sposobnost udruga/drugih pravnih osoba (neprofitnih organizacija) u pružanju zdravstvenih usluga, prevenciji ovisnosti, unapređenju života i zdravlja umirovljenika, pružanju izvan-institucijske skrbi za stare, pružanju usluga socijalne skrbi, unapređenju djelovanja udruga mladih, djelovanju i unapređenju rada udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata.

Za financiranje projekata/programa u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 1.175.000,00 kuna i to:

 • za projekte iz područja zdravstvene zaštite 50.000,00 kuna,
 • za projekte iz područja prevencije ovisnosti 40.000,00 kuna,
 • za programe udruga umirovljenika 50.000,00 kuna,
 • za projekte izvaninstitucijske skrbi za stare 55.000,00 kuna,
 • za projekte civilnih udruga iz područja socijalne skrbi 200.000,00 kuna,
 • za projekte udruga mladih 30.000,00 kuna,
 • za programe udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata 750.000,00 kuna.

Projekti/programi se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Sredstvima ovoga Javnog natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta u vremenskom razdoblju od sklapanja Ugovora o dodjeli financijske potpore do 31. prosinca 2019. godine. Prilikom procjene projekta/programa ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.

Pod prihvatljivim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa ili projekta kao što su:

 1. organizacija informativnih i edukativnih aktivnosti, okruglih stolova, tribina i slično (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge),
 2. materijal za aktivnosti,
 3.  grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i slično pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),
 4. usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, promidžbeni materijal i slično pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge),
 5. troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti (pri čemu treba navesti svrhu, učestalost i očekivani broj sudionika i slično),
 6. izdatci za naknade izvoditeljima – vanjskim suradnicima/stručnjacima koji sudjeluju u provedbi projekta/programa (ugovor o autorskom djelu i honorar, ugovor o djelu i slično) pri čemu treba navesti ime i prezime osobe koja će biti angažirana, njezine stručne kompetencije, iznos bruto iznos naknade, te naziv usluge koju će pružiti),
 7. troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta/programa koja mora biti specificirana po vrsti i iznosu,
 8. izdaci za prijevoz (samo za grupne odlaske na događanja u sklopu predviđenih aktivnosti, te za projekte koji se temelje na pružanju pomoći korisnicima na terenu, pri čemu mora biti točno navedena relacija, broj putnika, cijena, tj. lokacija pružanja pomoći, kilometri i slični podatci),
 9.  izdaci za smještaj (pri čemu je potrebno specificirati broj osoba, odredište, učestalost i svrhu putovanja, te vrstu javnog prijevoza, vrstu smještaja i broj noćenja),
 10. troškovi komunikacije (telefona), samo za specifične udruge/pravne osobe, koje pružaju specifične usluge pomoći korisnicima putem telefona
 11. ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačka županije, odnosno 29.3.2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.