Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima te one usmjerene radu sa beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu.

Opći cilj Poziva je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice ranjivih socijalno osjetljivih skupina odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje ispunjavaju uvjete Poziva, a prijava projekta u partnerstvu nije obvezna osim za prioritetno područje 1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice.

Prijavitelj može prijaviti projekt u partnerstvu s pravnim osobama registriranim kao:

 • javne ustanove,
 • udruge,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Poziv je podjeljen na pet zasebnih prioritetnih područja:

 1. Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice,
 2. Projekt usmjeren informiranju i osvješćivanju javnosti o problemu trgovanja ljudima putem kampanje na nacionalnoj razini (radni,  seksualni i dr. oblici iskorištavanja),
 3. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom,
 4. Projekti usmjereni pomoći beskućnicima
   4a. Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima
  4b. Projekti usmjereni radnoj aktivaciji beskućnika,
 5. Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu bivših zatvorenika – osoba koje su otpuštene s izdržavanja kazne zatvora i članova njihovih obitelji.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.

Sredstvima iz ovog Poziva mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem projekta.

Prihvatljivi izravni troškovi su troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu projekta. Oni se raspoređuju na sljedeći način:

 • Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta te provoditeljima);
 • Putovanja (javni prijevoz, putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti);
 • Oprema i roba koja je potrebna za provedbu projektnih aktivnosti (do 10% ukupne vrijednosti projekta, osim za prioritetno područje 2. do 2% ukupne vrijednosti projekta);
 • Ostali troškovi, usluge (kampanje, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta).

Prihvatljivi neizravni troškovi projekta su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva.

Jedan prijavitelj može imati više prijava po jednom prioritetnom području/potpodručju ovog Poziva ukoliko će se svaki od prijavljenih projekata u istom prioritetnom području/potpodručju provoditi na različitim geografskim područjima.  U slučaju većeg broja prijava istog prijavitelja za isto prioritetno područje/potpodručje i geografsko područje provedbe, u daljnju proceduru uputit će se prva zaprimljena prijava.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 01. travnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:  https://mdomsp.gov.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.