Sisačko-moslavačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2018“ u 2019. godini.

Zahtjev mogu podnijeti mikro, mali i srednji gospodarski subjekti sukladno zakonskoj definiciji koji su registrirani i koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću i pružanjem usluga povezanih s proizvodnim sektorom i ulažu u djelatnosti određene kao gospodarski razvojni prioriteti Sisačko-moslavačke županije.
Prednost imaju oni projekti koji imaju za posljedicu novo zapošljavanje.
Prijave mogu podnijeti gospodarski subjekti:
– koji su registrirani najmanje 3 mjeseca od dana podnošenja prijave
– koji su pozitivno poslovali u 2016. i 2017. godini, odnosno koji sukladno zadnjem financijskom izvješću nisu u
gubitku (za trgovačka društva dokazuje se GFI-em za 2016 i 2017.. godinu), osim poduzetnika početnika
– koji imaju prosječno 1-249 zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja)³, ili u
prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku
– koji imaju podmirene obveze prema državni (Potvrda o nepostojanju duga od nadležne Porezne uprave
– koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće
– koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (dokazuje se skupnom izjavom)
– koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU)
– koji imaju u cijelosti opravdani namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s podnositeljem zahtjeva imaju u cijelosti opravdane i
namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
– čiji pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s podnositeljem zahtjeva imaju podmirene obveze
poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi
– koji imaju reguliran dug prema državi.

Kredit se može iskoristiti za ulaganja u:
a) dugotrajnu materijalnu imovinu te prijenos poslovanja između osoba koje nisu obiteljski
povezane 
– kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje građevinskih objekata za obavljanje poduzetničke
djelatnosti (stanovi isključeni),
– kupnja opreme ili dijela opreme (postrojenja, strojevi, uređaji, vozila i dr.)
– kupnju zemljišta u svrhu uređenja ili izgradnje građevinskih objekata za obavljanje
poduzetničke djelatnosti
b) dugotrajnu nematerijalnu imovinu (imovna koja nema fizički ili financijski oblik, npr.
patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva) ukoliko se:
– upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima potporu
– vodi kao imovina koja se amortizira
– kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s kupcem
– uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se
dodjeljuje potpora najmanje 3 godine
c) refinanciranje postojećih nepovoljnih investicijskih kredita iz prethodnog razdoblja koji su
realizirani i čija je namjena prihvatljiva po uvjetima iz ovog Projekta.
d) obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje u visini do najviše 30% iznosa ukupnog
kredita
– dio kreditnih sredstava (iz dijela obrtnih sredstava) može se koristiti i za podmirenje obveza
prema dobavljačima, državi, te drugim vjerovnicima uz uvjet da se radi o dospjelim
neizmirenim obvezama

Neprihvatljivi troškovi:
– porez na dodanu vrijednost

Krediti se ne mogu koristiti za:
– kupnju izgradnju, uređenje ili proširenje objekata i nabavu opreme i pojedinih dijelova
opreme namijenjene daljnjoj prodaji,
– nabavku nekretnina i pokretnina od povezanih osoba
– kupnju poslovnih udjela

Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za EUR po
kamatnoj stopi prema pojedinačnim ponudama poslovnih banaka uključenih u ovaj Projekt.

Najniži iznos kredita je 50.000,00 kuna, dok najviši iznos nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj sposobnosti poduzetnika.

Otplata do najviše 10 godina, a poček do 2 godine koji je uračunat u rok otplate.
Rok iskorištenja sredstava je do 12 mjeseci.

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banaka uključenih u Projekt
„Poduzetnički krediti – 2018“u 2019. godini, a najkasnije do 16. prosinca 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.smz.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.