Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2. LRS LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” – “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” u ukupnom iznosu od 887.943,62 kuna.

Predmet Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje za nositelje
projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“.

Svrha je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne
poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva
djelatnost. Ovaj tip operacije će pridonijeti i povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu
zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju postojećih prerađivačkih
kapaciteta.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Prilog-III. natječajne dokumentacije prije objave Natječaja, uključujući početnike;
b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku
podnošenja prijave projekta, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog
zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga III. natječajne dokumentacije u odgovarajućim registrima/upisnicima koje vode ministarstva propisana
Pravilnikom o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s
hranom;
c) proizvođačka organizacija priznata sukladno posebnim propisima koji uređuju rad
proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog
zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga III. natječajne dokumentacije.

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora ispunjavati sljedeće uvjete:
a) biti usklađen s ciljevima iz lokalne razvojne strategije (LRS)
b) provoditi se na području LAG obuhvata
c) odnosi se na poljoprivredne proizvode iz Priloga III. dokumentacije.
d) rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga III. natječajne dokumentacije.
e) mora imati svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je
primjenjivo
f) nije namijenjen usklađivanju sa standardima Europske unije osim ako zakonodavstvo Europske
unije nametne nove standarde, nositelj projekta može podnijeti prijavu projekta za dostizanje
tih standarda unutar najviše 12 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno
gospodarstvo
g) ako vrijednost ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi više od 200.000 kuna nositelj
projekta je u obvezi izraditi poslovni plan u kojem mora dokazati ekonomsku održivost projekta
h) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke
mreže, odnosno ukoliko je to propisano od strane nadležnog tijela poduzete su korektivne mjere.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 30.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni
dio Natječaja.
Prijave projekata podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom
poštom od 10. travnja 2019., a najkasnije do 01. lipnja 2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: http://lag-zrinskagora-turopolje.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.