Na temelju članka 12. Statuta Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije (Službeni vjesnik 5/18), a po Odluci Upravnog vijeća javne ustanove PETRA – Petrinjska razvojna agencija od 28. ožujka 2019. godine Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
JAVNE USTANOVE PETRA – PETRINJSKE RAZVOJNE AGENCIJE

Uvjeti:
– magistar struke ili stručni specijalist, odnosno visoka stručna sprema prema prijašnjim propisima,
– najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe nacionalnih i EU projekata
– viša razina znanja minimalno 1 svjetskog jezika

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
– uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca,
– uvjerenje, rješenje, ugovor o radu, odnosno drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na poslovima provedbe nacionalnih i EU projekata,
– potvrda ovlaštene osobe, odnosno drugi odgovarajući dokaz o razini poznavanja stranog jezika.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvari vanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika/ice nacionalne manjine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na internetskim stranicama Ustanove.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem usmenog razgovora (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni najkasnije 7 dana prije dana održavanja usmenog razgovora, putem obavijesti na internetskoj stranici Ustanove www.petra.com.hr. Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Upravno vijeće može donijeti odluku o poništenju natječaja ukoliko se na natječaju nitko ne podnese prijavu ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran (članak 12. Statuta).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija, Ulica Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja, Upravno vijeće, s naznakom „ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARAJ“