Grad Petrinja objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje 2019., kojim se želi se omogućiti i poboljšati realizacija tradicionalnih manifestacija iz šireg područja društvenog života grada Petrinje i okolnih naselja, kao i omogućiti realizaciju novih programa manifestacija koje će obogatiti društvenu i kulturnu ponudu Petrinje i svih sela i naselja Grada Petrinje.

Opći cilj je doprinijeti dobrobiti i podizanju kvalitete života na području Grada Petrinje kroz organizaciju brojnih manifestacija iz šireg područja društvenog života. Povezati građane, udruge i pojedince i mobilizirati ih sa zajedničkim ciljem dobrobiti i kvalitetnijeg života i sadržaja na području Grada Petrinje, kvalitetnim i atraktivnim programima privući goste i posjetitelje na gradske manifestacije.

Specifični ciljevi su:
1. organizacija kulturno-zabavnih sadržaja: glazbenih, scenskih, dramskih, likovnih, literarnih i sl.,
2. programi organizacije obilježavanja dana grada, sela/naselja na području Grada Petrinje,
3. obilježavanje državnih praznika, lokalnih i vjerskih blagdana, obljetnica i spomendanate svih gradskih manifestacija.

Grad Petrinja raspisao je 19.12.2018. godine Javni natječaj za 6 programskih područja, obzirom da su, u odnosu na planirana sredstva Proračunom Grada Petrinje, za gradske manifestacije nakon provedenog Natječaja preostala sredstva u iznosu od cca.160.000,00 kuna, ovim se Javnim natječajem želi omogućiti ostvarenje planiranih sredstava za gradske manifestacije

Za financiranje ovog Natječaja planiran je iznos od 160.000,00  kuna. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000.00 kuna, a najveći  30.000,00. kuna.  U ovom području planira se sklopiti najmanje 10, a najviše 30 ugovora o provedbi projekata.

Rok trajanja izvođenja programa je do 31.12. 2019. godine.

Prijavitelj/udruga mora:

 1. biti upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar,
 2. biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 3. svojim statutom biti opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
 4. imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta,
 5. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na Natječaj,
 6. ima plaćena sva davanja prema Gradu Petrinji,
 7. nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
 8. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora,
 9. svi ostali propisani uvjeti iz Pravilnika Grada Petrinje o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni vjesnik 57/16).

Prijavitelj može djelovati samostalno ili u partnerstvu s najmanje jednom udrugom/ustanovom. Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave i moraju zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti koji vrijede za prijavitelja.

Pod prihvatljivim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa ili projekta kao što su:

 • materijal za provedbu projekta/programa,
 • grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),
 • izdaci vezani za troškove izvoditelja projekta / programa: ugovor o autorskom djelu i honorar, ugovor o djelu i sl., putni troškovi ,
 • usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl. pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge),
 • troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta /programa,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

Rok za prijavu na Natječaj je 20.05.2019. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.petrinja.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.