Hrvatska banka za obnovu i razvitak raspisala je javni natječaj za dodjelu donacija u 2019. godini, naziva „Pružimo znanje, potaknimo inicijative”, čija su sredstva namijenjena projektima kojima se potiče zapošljivost, samo zapošljavanje i utemeljenje društvenog poduzetništva.

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Natječaja su isključivo izravan rad s korisnicima, a koje uključuju:

 • Radionice pisanja životopisa, predstavljanja na natječajima za posao, osnova rada na računalu i dr. znanja potrebnih za povećanje mogućnosti zapošljavanja,
 • Radionice/savjetovanja o mogućnostima samozapošljavanja,
 • Radionice/savjetovanja o mogućnostima osnivanja/utemeljenja društvenih poduzeća.

Prednost pri financiranju imat će projekti koji uključuju rad s korisnicima koji su pripadnici teško zapošljivih, ranjivih i marginaliziranih skupina i skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, javno-privatno partnerstvo, uključivanje volontera, provedbu projekta na područjima Republike Hrvatske s manje mogućnosti I. do IV. skupina jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u ispodprosječno rangiranima, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/2017), provedbu projekta na područjima Republike Hrvatske koja ostvaruju status brdsko-planinskog područja, a nalaze se u I. skupini koju čine jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja, sukladno Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja Narodne novine br. 24/2019.

Partnerstvo u provedbi projekta prijavljenih na ovaj Natječaj je obavezno. Partnerska organizacija u projektu mora imati status pravne osobe. Prijavitelj projekta na Natječaj može ujedno biti partnerska organizacija na drugom projektu koji je također prijavljen na Natječaj.

 

Najviši iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, što je ujedno i najviši iznos koji se smije zatražiti u prijavi projekta.
Najniži iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna.
HBOR može financirati do 100% troškova provedbe projekta.

 

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice te koje

 • djeluju najmanje 2 godine od dana objave Natječaja,
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s važećim propisima o neprofitnom računovodstvu,
 • ispunjavaju obveze plaćanja svih doprinosa i plaćanja poreza, te
 • čija je osoba ovlaštena za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava) u mandatu,
 • protiv čije osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta se ne vodi se kazneni postupak niti su pravomoćno osuđene.

Svaka od navedenih organizacija civilnoga društva ima pravo prijave jednog projekta.

Prihvatljivi troškovi su:

 • ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti i sl.)
 • putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja projektnih aktivnosti), u iznosu ne većem od 40% ukupnog proračuna projekta;
 • oprema i roba potrebna isključivo za provedbu projekta;
 • ostali troškovi, neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti.
 • troškovi režija vezani za provedbu Projekta (plin, voda, telefon, Internet, najam prostora, struja i sl.,) u iznosu ne većem od 20% ukupnog proračuna projekta.

 

Rok u kojemu se podnose prijave traje od objave Natječaja do 18. lipnja 2019.

 

Prijava se podnosi na propisanim obrascima koje, uz svu ostalu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

 

Za dodatne informacije i pomoć, slobodno nam se obratite.

 

IZVOR: HBOR