Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza.Svrha ovog Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • ustanova upisana u Upisnik ustanova socijalne skrbi:
  • dom socijalne skrbi;
  • centar za socijalnu skrb;
  • centar za pružanje usluga u zajednici;
  • centar za pomoć u kući;
 • udruga, vjerska zajednica, pravna osoba vjerske zajednice (osim trgovačkog društva), odgojno-obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, obrtnik te druga pravna osoba (osim trgovačkog društva), upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge;
 • fizička osoba koja samostalno obavlja profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski dom za djecu i odrasle, upisana u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
 • pružatelj usluga za beskućnike kojem je statutom definirana djelatnost pružanja usluga beskućnicima.

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera. Maksimalan broj partnera je 5.

Prijavitelj može podnijeti jedan projektni prijedlog.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 616.200.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu je 400.000,00 kuna, a najviši 15.000.000,00 kuna. Stopa financiranja za ovaj Poziv je 100% prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije;
 2. dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga te pripremni radovi na gradilištu;
 3. izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskihusluga;
 4. stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 5. kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 6. kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 7. procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina);
 8. nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 9. nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.);
 10. nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga;
 11. priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 12. edukacija za pružatelje usluga isključivo vezano uz specijaliziranu opremu potrebnu za aktivnosti pružanja izvaninstitucijskih usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
 13. financijska revizija projekta koju nabavlja prijavitelj od strane neovisnog tijela (obvezna za projekte čija ukupna tražena bespovratna sredstva iznose 1.500.000,00 kuna i više);
 14. upravljanje projektom;
 15. promicanje horizontalnih načela;
 16. aktivnosti informiranja s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultatate financiranja EU-a.

Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je najranije od 10. lipnja 2019. godine, a krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 31. prosinca 2019. godine, ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150%.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.eu-projekti.info/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.