Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje dijela radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2020. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Predmet ovog javnog poziva je financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika, i to:

– prirodne obnove šuma
– umjetne obnove šuma
– njege šuma
– podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu
– sanacije i obnove šuma oštećenih biotskim i abiotskim čimbenicima
– zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama crnogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji) –
– održavanja izvora, bunara i cisterni.

Pravo podnošenja prijave za financiranje ima:
– Privatni šumoposjednik upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika.
– Mali šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje svih radova koji su predmet ovog javnog poziva.
– Srednji i veliki šumoposjednik može podnijeti prijavu za financiranje radova gospodarenja za dio radova propisanih Javnim pozivom.

Ukupni godišnji iznos sredstava za financiranje radova gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika utvrđuje se OGP-om za 2020. Opravdani radovi gospodarenja šumama se unose u OGP za 2020. godinu sukladno raspoloživim i planiranim sredstvima.

Rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv je 15. prosinca 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć slobodno nam se obratite.