Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu.

Program je namijenjen povećanju apsorpcije EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj, jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Program predstavlja izravnu pomoć korisnicima u sufinanciranju vlastitih troškova vezanih uz provedbu EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Prihvatljivi Korisnici su:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun)
 • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  koji imaju sklopljen Ugovor o EU projektu te udovoljavaju ostalim  uvjetima Poziva.

Sredstva Programa dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Kroz Poziv se mogu sufinancirati svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni Ugovorom o EU projektu osim onih koji sadrže element državne potpore kako je ona definirana člankom 107. stavkom. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i koji podliježu pravilima o državnim potporama ili pravilima o potporama male vrijednosti (de minimis potpora).

Udio sredstava Programa u sufinanciranju učešća Korisnika u provedbi EU projekata određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja za koja se dodjeljuju sredstva, u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Kada je Korisnik jedinica lokalne samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, udjel u sufinanciranju učešća Korisnika iz sredstava Programa, što uključuje i učešće prihvatljivih partnera, će biti:

 • 80% za EU projekt s područja I. i II. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 70% za EU projekt s područja III. i IV. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 60% za EU projekt s područja V. i VI. skupine jedinica lokalne samouprave
 • 50% za EU projekt s područja VII. i VIII. skupine jedinica lokalne samouprave, osim Grada Zagreba.

Kada je Korisnik jedinica područne (regionalne) samouprave, pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave udjel u sufinanciranju učešća korisnika iz sredstava Programa,  što uključuje i učešće prihvatljivih partnera će biti:

 • 80% za EU projekt s područja I. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 70% za EU projekt s područja II. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 60% za EU projekt s područja III. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave
 • 50% za EU projekt s područja IV. skupine jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb.

Neovisno o Korisniku i području provedbe EU projekta:

 • minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna
 • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu može iznositi 7.500.000,00 kuna.

Broj EU projekata za koje Korisnik može podnijeti zahtjev nije ograničen, ali se iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom Korisniku u okviru ovog Poziva ograničava na 15.000.000,00 kuna.

Zahtjevi se šalju isključivo poštom preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00 sati.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor:  https://razvoj.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.