Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo Javni natječaj „Pametno s pametnim tehnologija i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“.

Cilj Natječaja je dodjela financijske podrške projektima kojima će se informirati i educirati građane Republike Hrvatske u dva tematska područja s pripadajućim temama:
TEMATSKO PODRUČJE I. – DIGITALIZACIJA
TEMATSKO PODRUČJE II. – ODRŽIVA POTROŠNJA

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14 i 70/17), koje su statutom opredijeljene da djeluju u području zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača te koje su u svom djelovanju neovisne o trgovcima, u obveznom partnerstvu sa sveučilištem ili veleučilištem ili visokom školom.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.260.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 60.000,00 kuna, a najviši iznos 126.000,00 kuna.

Obvezne projektne aktivnosti za Tematska područja I. i II. uključuju:
1. održavanje tri informativno/edukativne radionice i to:
– jedna  informativno/edukativna radionica za učenike osnovnih ili srednjih škola
– jedna informativno/edukativna radionica za građane
– jedna informativno/edukativna radionica za studente na sveučilištu ili veleučilištu ili
visokoj školi,
2. izrada brošura u cilju podizanja svijesti i edukacije javnosti u okviru izabranog tematskog područja (tisak + PDF format),
3. sudjelovanje u jednoj informativnoj aktivnosti zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, a koja je vezana uz informiranje javnosti u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivim izravnim troškovima smatraju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog projekta kao što su:
1. organizacija i provedba obveznih projektnih aktivnosti pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge;
2. izrada brošura (npr. grafička priprema, priprema za tisak, usluge tiska) pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene te opis sadržaja brošure);
3. troškovi nabave/najma info-pultova i roll-up-ova;
4. troškovi najma informatičke i komunikacijske opreme za potrebe javnih događanja (razglas, video-oprema);
5. prihvatljivi izdaci za troškove naknada (čovjek/dan) voditelju i izvoditeljima iz udruge i obveznog partnera (sveučilišta ili veleučilišta ili visoke škole) koji sudjeluju u provedbi projekta;
6. ostali troškovi izravno vezani uz provedbu aktivnosti projekta (npr. najam dvorane za
javno događanje).

Neizravnim troškovima smatraju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom projekta, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ti troškovi trebaju biti specificirani i obrazloženi.

Rok za slanje elektroničke prijave u sustav www.financijskepodrske.hr je do dana 30. 9. 2019. godine do 12:00 sati. Rok za slanje dokumenta za verifikaciju (ovjerenog potpisom ovlaštene osobe za
zastupanje i pečatom prijavitelja, ako je statutom udruge predviđeno korištenje pečata) je 30. 9. 2019. godine uključujući i navedeni datum.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://www.mingo.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.