Naš korisnik, Udruga za ekologiju i razvoj PUT KESTENA iz Gornje Bačuge (Petrinja) ostvario je potporu  za projekt „Šumski putovi divljine“ na natječaju iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. godine za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” u iznosu od 409.260,93 kune i to sa 100% prihvatljivim troškovima ulaganja.

Cilj projekta je uređenje poučne staze Petrinja-Cepeliš-Hrastovica-Petrinja na kojoj će se urediti tri odmorišta s klupama i drvenim sjenicama (šumskim paviljonima) te edukativnim pločama u svrhu edukacije i informiranja korisnika o dobrobiti i zaštiti šume, educiranja o bioraznolikosti područja na kojem se nalaze kao i poticanje na rekreacijske, zdravstvene i turističke funkcije šume. Ulaganje će utjecati na veće korištenje šume za rekreaciju i odmor, a odmorišta u šumi će omogućiti dulje zadržavanje u šumi i bolju informiranost i edukaciju posjetitelja o ponašanju u šumi i šumskom okolišu.

Na pripremi projekta za prijavu na natječaj, u suradnji s udrugom sudjelovala je Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija te sada slijedi faza provedbe javne nabave putem sustava AGRONET i portala ponuda te provedba planiranih projektnih aktivnosti u trajanju od maksimalno 36 mjeseci.

Veselimo se daljnjoj suradnji na provedbi projekta.