Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu ulaganja u zajednicu.

Cilj Programa ulaganja u zajednicu je podrška jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje društvenih, kulturnih i vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima se provode aktivnosti za zadovoljenje društvenih, kulturnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.

Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji javnih građevina za koje je pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti, a čija će provedba pridonijeti cilju Programa.

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u 2019. godini. Sredstva Ministarstva odobrena za sufinanciranje projekata prema Programu mogu se koristiti samo u 2019. godini.

Prema ovom pozivu nisu prihvatljive aktivnosti na građevinama iz područja komunalne i gospodarske infrastrukture, društveni i vatrogasni domovi, sportske građevine, mrtvačnice i groblja te aktivnosti na građevinama za koje je odobreno financiranje iz ESI fondova (OPKK i Ruralni razvoj).

Prihvatljivi troškovi su troškovi izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, opremanje građevina fiksnom opremom i trošak PDV- a.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za sufinanciranje projekta.
Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju iznosi
500.000,00 kuna  s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Podnositelji zahtjev mogu podnijeti do 11. studenog 2019. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://razvoj.gov.hr/

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.