Objavljen je Poziv “Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Predmet Poziva je povećati kapacitete RH za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljiv prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz KF-a u okviru ovog Poziva je 50.000.000,00 kunaNajniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava izKF-a za financiranje prihvatljivih troškova je 1.000.000,00 kuna, a najviša 7.500.000,00 kuna.

Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada će se ovisno o veličini poduzeća dodjeljivati u maksimalnom intenzitetu kako slijedi:

 • 50% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju velikim poduzetnicima,
 • 60% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju srednjim poduzetnicima,
 • 70% prihvatljivih troškova za potpore koje se dodjeljuju malim poduzetnicima.

Prihvatljivi troškovi:

 • Troškovi usluga vezanih uz aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Troškovi usluga i opreme vezanih uz uspostavu mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 • Troškovi usluga, opreme i radova za izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje fiksnog postrojenja za obradu/recikliranje u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te investicijski i stručni nadzor te koordinacija zaštite na radu
 • Troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.7. ovih Uputa, te troškovi usluga vezanih uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
 • Izravni troškovi osoblja zaposlenog i/ili novozaposlenog kod Prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68 (1b) Uredbe EU 1303/2013. Indirektni (neizravni) troškovi odnose se na troškove uredskog prostora u kojem Prijavitelj obavlja aktivnosti usko vezane uz provedbu projekta (najam prostora, režijski troškovi: grijanje/hlađenje, struja, voda, čišćenje, odvoz otpada, telekomunikacije, i sl. te troškove održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • Troškovi upravljanja kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani sukladno pravilima za neobveznike javne nabave, u maksimalnom iznosu do 2% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Troškovi uključuju i putne troškove (i dnevnice, po potrebi) i troškove smještaja
 • Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 2. ožujka 2020. godine, a krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. studenoga 2020. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.