Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: 

mikro poduzetnici, veliki poduzetnici, trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela, ustanove, mali poduzetnici, srednji poduzetnici.

Intenzitet potpore

Najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz KF-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva iznosi 1.480.000,00 kuna, pod uvjetom da na dan donošenja Odluke o financiranju ovaj iznos ne prelazi protuvrijednost 200.000,00 eura u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Intenzitet bespovratnih sredstava KF-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova/izdataka projekta.

Prihvatljive aktivnosti
  1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada. Komunalna vozila koja se nabavljaju u sklopu ovog Poziva moraju zadovoljavati minimalno standarde EURO norme VID.
    Nabava isključivo podvozja nije prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog Poziva.
    Nabava komunalnih vozila za prikupljanje miješanog komunalnog otpada nije prihvatljiva aktivnost u sklopu ovog Poziva;
  1. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, koje je Prijavitelj/Korisnik posebno dužan poduzeti kako bi objavio činjenicu da Europska unija sufinancira projekt te da je projekt koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ sufinanciran sredstvima KF-a, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi;
  2. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Krajnji rok za dostavuprojektnih prijedloga je 30. rujna 2020. godine.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. travnja 2020. od 9.00h.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice.

Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr

Za dodatne informacije i pomoć u pripremi slobodno nam se obratite.