Grad Petrinja raspisao je Javni poziv za sufinanciranje programa sanacije i obnove krovišta građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje unutar A, B i C zone, za vlasnike/suvlasnike ili upravitelje zgrada građevina na navedenom području.

Sufinanciranje troškova izvođenja radova sanacije i obnove:

  • krovišta – do maskimalnog iznosa 300.000,00 kn ili do raspoloživih sredstava osiguranih u stavci proračuna

Izvršenje programa obavlja se sukladno utvrđenoj Listi prioriteta, a broj programa koji se sufinanciraju ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada.

Prijave se podnose Gradu, zaključno do 30 dana od objave natječaja, popunjavanjem obrasca prijave (OBRAZAC PRIJAVE) sa svom potrebnom dokumentacijom određenom u obrascu, na adresu:

Grad Petrinja, 44250 Petrinja, Ulica I. Gundulića 2 s naznakom “SANACIJA I OBNOVA ULIČNIH PROČELJA – NE OTVARATI!”

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://petrinja.hr/