Tvrtka Poslovne zone Petrinja d.o.o. raspisala je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup ugostiteljskog objekta u zgradi na Gradskom kupalištu u Petrinji.

Predmet natječaja je ugostiteljski objekt,  kao dio nekretnine označene kao z.k.č.br. 1317, upisanu u ZK ulošku br. 7041 u k.o. Petrinja, u naravi prostorija od 50 m² i otkrivena terasa površine 216 m², koji se daje u zakup isključivo kao izdvojena cjelina. Ugostiteljski objekt može se koristiti samo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluga hrane i pića u skladu s propisima koji određuju obavljanje navedene djelatnosti, a može se razgledati svaki radni dan u vremenu od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu.

Troškove tekućeg održavanja (čišćenje i održavanje ugostiteljskog objekta i sanitarnih čvorova, radovi na popravku oštećenja, sitniji popravci na instalacijama i sl.) snosi zakupnik, kao i troškove komunalne naknade, odvoza komunalnog otpada, plaćanja električne energije, vodnih usluga i slično.

Ugostiteljski objekt daje se u zakup na vrijeme od tri (3) mjeseca počevši od 1 lipnja 2020. do 1. rujna 2020. godine.

Početni iznos zakupnine za objekt s pripadajućom površinom iznosi 2.400,00 kn uvećano za PDV za svaki mjesec trajanja zakupa.

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 1.000,00 kn te se polaže na poslovni račun tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o. otvoren u Erste banci na IBAN: HR0824020061100574009 uz naznaku “Jamčevina po natječaju za zakup ugostiteljskog objekta na Gradskom kupalištu u Petrinji.”

Pisane ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno u tvrtku Poslovne zone Petrinja d.o.o., u zatvorenim omotnicama na adresu:

POSLOVNE ZONE PETRINJA d.o.o., Ulica braće Hanžek 19, 44250 Petrinja, s naznakom “NE OTVARAJ – Natječaj za zakup ugostiteljskog objekta u zgradi na Gradskom kupalištu u Petrinji”, tako da fizički pristignu najkasnije do 4. svibnja 2020. godine do 12 sati.

Otvaranje ponuda i provedba natječaja održat će se u poslovnim prostorijama tvrtke Poslovne zone Petrinja d.o.o., dana 4. svibnja 2020. godine s početkom u 13 sati. Na otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji i njihovi ovlašteni predstavnici, a rok za zaključivanje Ugovora o zakupu je pet (5) radnih dana od dana prijema obavijesti o izboru najboljeg ponuditelja.

Više informacija o uvjetima natječaja možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://poslovne-zone-petrinja.hr/