Lokalna akcijska grupa “Zrinska gora-Turopolje” objavila je natječaj za provedbu tipa operacije “1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

Svrha natječaja je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.

Prihvatljivi korisnici:
 • fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika,
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Ekonomska veličina gospodarstva za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća mora biti najmanje 6.000 EUR te za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR.

Ukupna raspoloživa sredstva su 832.863, 00 kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 35.000 EUR.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 %, a Republika Hrvatska s 10 % udjela.

Isplata potpore se vrši jednokratno ili u ratama kako slijedi:

 • kod ulaganja u opremanje do 3 rate,
 • kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate,
 • moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma,
 • iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore.
Prihvatljivi troškovi:
 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje,
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva,
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje.
Prihvatljivi nematerijalni troškovi:
 • kupnja ili razvoj računalnih programa,
 • kupnja prava na patente ili licence,
 • zaštita autorskih prava,
 • registracija i održavanje žigova,
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.
Prihvatljivi opći troškovi:
 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 16. rujna 2020. godine, a najkasnije do 02. studenog 2020. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr/