Dragi postojeći i novi korisnici EU fondova, nadamo se da će vam ovaj članak pomoći da se ohrabrite i u cilju našeg i vašeg boljitka krenete u „avanturu“ zvanu EU fondovi.

Svi fizički i pravni subjekti (tvrtke, obrti ili OPG-ovi, ustanove i udruge ), koji se odluče na prijavu na natječaje za bespovratne potpore iz europskih fondova, imaju želju da ostvare sufinanciranje projekta, jer EU fondovi predstavljaju dodatnu pomoć korisnicima za lakšu realizaciju njihovih investicija i projektnih ideja (bez korištenja vlastitih i/ili kreditnih sredstava u potpunosti). EU fondovi pružaju mogućnost da kroz projekte ulažemo u novu tehnologiju, zapošljavanje, suvremeno poslovanje, povećanje konkurentnosti poslovanja, bolje uvjete rada, ali i bolji standard te gospodarski napredak na razini cijele države.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. godine Hrvatska je imala na raspolaganju sve Strukturne i investicijske fondove – Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo,  Kohezijski fond i programe Unije. Stoga, projekti su se mogli aplicirati na različite teme kao što su: poljoprivreda, mladi, kultura, znanost, istraživanje i razvoj, konkurentnost, mediji, demokratizacija i dobro upravljanje, zapošljavanje, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, svemir, znanosti, obrazovanje, okoliš, energetika, infrastrukturni i ostali projekti.

Prvi korak kod promišljanja o prijavi na EU natječaj je pronalazak odgovarajućeg natječaja za vašu ideju ili investiciju. Dakle, nije dovoljno imati razrađenu i dobru ideju, već je potrebno pronaći natječaj koji odgovara financiranju vašeg projekta. Natječaji za EU bespovratne potpore objavljuju se na dnevnoj bazi i imaju određen rok trajanja, pa ih je vrlo važno pronaći na vrijeme. Najvažnija web stranica na kojoj se objavljuju sve informacije vezane uz EU fondove je www.strukturnifondovi.hr.

Glavni problemi  koji dovode do manjeg iskorištavanja EU fondova su:
  •  nedovoljna zainteresiranost za projekte i nepostojanje stručnog kadra,
  • nedostatak vlastitih financijskih sredstava prijavitelja za sufinanciranje projekta,
  •  kompleksna procedura prijave i dokumentacija,
  • nedostatak odgovarajućih natječaja.

Najveći problemi nastaju u samom početku, nezainteresiranost i slaba informiranost potencijalnih prijavitelja. Potencijalni prijavitelji nemaju dovoljno stručnih znanja da bi se samostalno prijavili na određeni natječaj te ne znaju kome se obratiti za savjet oko prijave na natječaj. U tom slučaju najbolje se obratiti razvojnim agencijama na vašem području te privatnim konzultantima, odnosno stručnjacima s iskustvom u prijavi i provedbi EU projekata.

Uz svaki EU natječaj, objavljena je i cjelokupna natječajna dokumentacija u kojoj su propisani uvjeti prihvatljivosti za korisnike, prihvatljivost troškova za financiranje, iznosi i postotci potpore, razne izjave korisnika, dokumenti za provedbu (Ugovor o financiranju, Upute za provođenje postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi) odnosno određeno je na koji način i kako prijaviti projekt. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže sve informacije potrebne za prijavu projekta, a to su: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Na natječaje se mogu prijaviti sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

Projekti koji se prijavljuju na financiranje iz fondova EU-a općenito trebaju zadovoljavati tri osnovna kriterija:
  1. Relevantnost: projekt treba doprinositi ciljevima i prioritetima natječaja te rješavati one probleme zbog kojih se natječaj i raspisao; projekt treba doprinositi strateškim ciljevima i prioritetima definiranim u lokalnim, regionalnim i nacionalnim te sektorskim strategijama; relevantni prema potrebama ciljnih skupina kojima su namijenjeni -naši projekti moraju rješavati stvarne probleme i potrebe na lokalnom području.
  2. Izvedivost: projekti koje planiramo moraju biti izvedivi uzevši u obzir tri ograničenja koja se nameću samom definicijom projekta: aktivnosti u svojoj sveukupnosti moraju moći postići zadani cilj, taj cilj mora biti dostižan u nekom ograničenom vremenu trajanja projekta te s ograničenim resursima (ljudskim i materijalnim). Naši projekti svojom provedbom trebaju dovesti do neke bitne, pozitivne promjene; bitan dio izvedivosti projekta su upravljački, tehnički, operativni i financijski kapaciteti poduzeća koje se javlja na natječaj.
  3. Održivost: održivost se očekuje od svakog projekta koji se financira europskim fondovima. Održivost znači da će naš projekt imati dugoročan utjecaj na situaciju te da će rezultati koje smo postigli kroz njegovu provedbu nastaviti postojati i nakon što financiranje prestane te se po mogućnosti proširiti na nove investicije, ili jednostavno rezultirati boljom pozicijom na tržištu.

Najvažniji koraci koji vode uspješnoj prijavi i provedbi EU projekta su informiranost korisnika o raspoloživim natječajima, odabir kvalitetnog konzultanta s referencama, spremnost na ulaganje dijela vlastitih i/ili kreditnih sredstava te kontinuirani rad na održivosti projekta u budućnosti, a nakon završetka financiranja projekta iz EU potpore.

S obzirom da financijsko razdoblje EU završava 2020. godine, Republika Hrvatska trenutno priprema nove razvojne strategije i operativne programe, koji će biti temelj za financiranje projekata u narednom financijskom razdoblju Europske unije od 2021.-2027. godine. U novom financijskom razdoblju Republika Hrvatska će imati na raspolaganju 22 mlrd EUR.

Preporuka je svakako da korisnici aktivno sudjeluju u procesu izrade strategija i operativnih programa te da dostavljaju svoje projektne ideje u online baze projekata koje objavljuje Ministarstvo regionalnog razvoja i EU te Ministarstvo poljoprivrede, ali i sva ostala Ministarstva na svojim internetskim stranicama. Baze projekata imaju za cilj prikupljanja potreba korisnika sa terena odnosno sa lokalnog područja te da se takvi projekti uvrste u nove operativne programe, a onda i u natječaje za EU potpore.  Nadamo se da će nove mjere i prioriteti za financiranje biti manje složene i izdašnije nego u dosadašnjem razdoblju.

Po sadašnjim informacijama u narednom financijskom razdoblju doći će pojednostavljenja procesa prijave na EU natječaje odnosno doći će do smanjenja administrativnih zahtjeva,  bit će manje pravila, jasnije i sažetije odredbe prijava na natječaje i jednostavnije podnošenje zahtjeva za EU potporu (ne više na principu najbrži prst); jedinstvena pravila za korištenje EU fondova, prilagođavanje potrebama te pojačano komunikacijsko djelovanje u cilju vidljivosti EU fondova.

I zaključno „Ohrabrite se, osmislite projekt i prijavite na EU natječaje za bespovratne potpore, ali uz oprez, jer EU fondovi nisu bankomat i svaki projekt treba ostvariti rezultate te biti održiv i nakon završetka financiranja od Europske unije.“

 

Vaš tim PETRA – Petrinjska razvojna agencija