Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna.
Prihvatljivi korisnici su:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika,
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

*U sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva. Ulaganje u sklopu ovoga Natječaja mora biti povezano s prihvatljivim ulaganjem iz Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  • do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.
Prihvatljivi troškovi su:
  • građenje/rekonstrukcija objekata i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe,
  • strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva isključivo za vlastite potrebe (isključujući traktor),
  • opći troškovi: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora,
  • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova i ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/