Lokalna akcijska grupa “Zrinska gora-Turopolje” objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Raspoloživa sredstva su u ukupnom iznosu od 501.620,63 kuna.

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji su:
 • jedinica lokalne samouprave,
 • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola,
 • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije),
 • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

*U sklopu ovoga Natječaja potpora se može dodijeliti za najviše dva prijavljena projekta s područja jedne (iste) jedinice lokalne samouprave samo ako se radi o prijavi različitih projekata neovisno o tome radi li se o jednom (istom) ili dva različita nositelja projekta.

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje sljedećih prihvatljivih projekata:
 • vatrogasni dom i spremište,
 • društveni dom/kulturni centar,
 • planinarski dom i sklonište,
 • turistički informativni centar,
 • dječje igralište,
 • sportska građevine,
 • objekt za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),
 • rekreacijska zona na rijekama i jezerima,
 • biciklistička staza (koja nije sastavni dio ceste),
 • tematski put i park,
 • građevina za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi),
 • javna zelena površina (park i slično),
 • pješačka staza (koja nije sastavni dio ceste),
 • pješačka zona,
 • otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste),
 • groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
 • tržnica,
 • javna prometna površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste),
 • građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: vatrogasni dom i spremišta, društveni dom/kulturni centar, turističko informativni centar, dječji vrtić/igraonica (rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi) i
 • građevina koja sadrži kombinaciju najmanje dvije od sljedećih vrsta projekata: biciklističke staze, tematskog puta i parka, javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, javne prometne površine.
Prihvatljivi troškovi projekta su:
 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina,
 • kupnja opreme za građevine,
 • prihvatljivi nematerijalni troškovi su kupnja ili razvoj računalnih programa,
 • prihvatljivi opći troškovi izravno su vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 11.01.2021., a najkasnije do 31.03.2021. na adresu: LAG “Zrinska gora – Turopolje”, Trg. dr. Franje Tuđmana 10/2, 44250 Petrinja.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://lag-zrinskagora-turopolje.hr/