Grad Petrinja objavio je Javni poziv za podnošenje prijava u svrhu raspodjele donacijskih sredstava prikupljenih za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica potresa na području Grada Petrinje za poslovne subjekte.

Prijavu na Javni poziv mogu predati obrtnici, udruge, mali i srednji poduzetnici proizvodnih djelatnosti, mali i srednji poduzetnici uslužnih djelatnosti, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, osobe koje se bave kućnim radinostima i osobe koje se bave samostalnim djelatnostima na području Grada Petrinje, koji su u dane 28. prosinca i 29. prosinca 2020. godine obavljali svoju djelatnost i koristili objekte za potrebe svoje djelatnosti te koji štetu na objektima dokažu vjerodostojnom dokumentacijom.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći: Zahtjev za prijavuIzjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaPrivola.
Obvezna dokumentacija uz prijavu:
  • izvod iz sudskog/obrtnog registra, rješenje o upisu u registar udruga, akt o upisu u registar obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosno rješenje/odluku/akt o odobrenju za obavljanje samostalne djelatnosti, odnosno rješenje/odluku/akt o odobrenju za obavljanje kućne radinosti,
  • izvadak iz zemljišne knjige (dokaz vlasništva) za objekt u odnosu na koji se traži novčana pomoć, ili ugovor/odluku/drugi akt kojim se dokazuje korištenje objekta za obavljanje djelatnosti, ili vlastoručno potpisanu Izjavu zakonskog zastupnika podnositelja prijave o korištenju objekta za potrebe obavljanja djelatnosti,
  • račune, odnosno drugu jednakovrijednu vjerodostojnu dokumentaciju kojom se dokazuje šteta na objektima u kojima su prijavitelji obavljali djelatnost i njena visina (elaborat procjene troškova, troškovnik, predračun za nabavku materijala i potrebne radove, ponuda za nabavku materijala i potrebne radove),
  • dokumentaciju o broju zaposlenih osoba kod prijavitelja (Izjava prijavitelja, odnosno zakonskog zastupnika prijavitelja) na dan 28. prosinca i 29. prosinca 2020. godine,
  • dokaz o izvršenom pregledu objekta od strane statičara,
  • vlastoručno potpisanu Izjavu zakonskog zastupnika podnositelja prijave da nije koristio druge izvore financiranja predmetnih izdataka,
  • presliku dokumentacije s podacima o bankovnom računu na koji se vrši isplata novčane pomoći u slučaju odobrenja.

*Uz dokumentaciju, Prijavitelj koji temeljem ovoga Javnog poziva ostvari novčanu pomoć u iznosu većem od 20.000,00 kuna dužan je dostaviti Gradu Petrinji ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu sastavljenu sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12 i 82/17).

Ukupan iznos sredstava iznosi 7.000.000,00 kuna, a raspodjela istih ovisi o prijavitelju i broju zaposlenika.

Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava otvoren je do iskorištenja osiguranih sredstava.

Informacije o podnošenju prijava mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, razvoj i imovinu Grada Petrinje na broj telefona 515-220 ili putem adrese elektroničke pošte  poljoprivreda@petrinja.hr.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://petrinja.hr/