Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja.

Potpora za održavanje poslovanja dodjeljuje se temeljem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Predmet Poziva je:
 • Predmet Poziva je pružanje podrške poslovnim subjektima pogođenima prirodnim nepogodama te iznimno pandemijom COVID-19, pri čemu prednost za ostvarivanje potpore po ovom pozivu ostvaruju podnositelji s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko- moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.
Cilj Poziva je:
 • očuvanje poslovanja i održivosti proizvodnje te reaktivacija i oporavak poslovanja odnosno ublažavanje posljedica nastalih nepovoljnim uvjetima uzrokovanih specifičnim i nepredvidljivim situacijama.
Prihvatljivi korisnici su:
 • mikro i mali poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta HRVI-a iz Domovinskog rata koji su bili korisnici potpore za samozapošljavanje iz prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju,
 • braniteljske zadruge koje su bile korisnice mjere Ministarstva namijenjene poticanju osnivanja zadruga odnosno potpore radu zadruga koja se provodila u sklopu prethodnih programa Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju.
Opći uvjeti su:
 • podnositelj ima registrirano mjesto poslovanja i obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj,
 • podnositelj je vlasnik poslovnog subjekta (u stopostotnom udjelu) temeljem kojeg podnosi zahtjev i temeljem kojeg je ranije ostvario potporu za samozapošljavanje te je u istom zaposlen u punom radnom vremenu,
 • podnositelj nema evidentirana dugovanja po osnovi javnih davanja prema potvrdi nadležne Porezne uprave na dan 31. prosinca 2019. godine,
 • podnositelj nema blokiran žiro-račun,
 • podnositelj nije u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama,
 • podnositelj nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta nad kojim se provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija,
 • podnositelj nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta nad kojim se provodi stečajni postupak, predstečajna nagodba ili likvidacija,
 • podnositelj ima uredno izvršene obveze izvješćivanja po prethodno korištenim mjerama Ministarstva hrvatskih branitelja,
 • podnositelj nije u 2020. godini ostvario potporu Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjenu samozapošljavanju, novom zapošljavanju, proširenju postojeće djelatnosti ili radu zadruga hrvatskih branitelja,
 • protiv podnositelja se ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima RH.

*Potpora iznosi do najviše 15.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s odobrenim troškovnikom.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 11. ožujka do 9. travnja 2021. godine.

Više informacija možete pronaći putem POVEZNICE.

Izvor: https://branitelji.gov.hr/