Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta.

Fond sufinancira jedinicama lokalne samouprave gradnju reciklažnih dvorišta. Pod gradnjom reciklažnih dvorišta podrazumijeva se: projektiranje (izrada glavnog projekta), građenje (izvođenje radova, nabava i ugradnja opreme) i stručni nadzor građenja.

*Reciklažna dvorišta su nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Cilj poziva je:
 • smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.
Korisnici sredstava jesu jedinice lokalne samouprave koje:
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva,
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju uvjete sukladno ovome Javnom pozivu,
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
 • nemaju dugovanja s osnova javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
 • nemaju poslovne račune u blokadi,
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u neposrednom sufinanciranju gradnje reciklažnih dvorišta,
 • imaju manje od 3000 stanovnika i godišnja “turistička opterećenja”,
 • imaju ishođenu minimalno pravomoćnu lokacijsku dozvolu i riješene imovinskopravne odnose (zemljište u vlasništvu JLS ili ugovor o pravu građenja).
Sredstva Fonda:
 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne
  državne skrbi Republike Hrvatske,
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge
  skupine otoka  odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  – projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima
  Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva završava 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/