Jedna od aktivnosti koja će se provesti u sklopu projekta „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinja je jačanje prostornih i operativnih kapaciteta Petrinjske razvojne agencije, konkretno: uređenje prostorije za sastanke i predavanja/edukacije koja će biti na raspolaganju ciljanoj skupini, takozvana “Info/Chat/Transfer knowledge – ICT soba. Svu opremu postavljenu u ICT sobi će moći besplatno koristiti pripadnici ciljane skupine u svrhu usavršavanja novostečenih znanja.

Dana 23. srpnja, sklopili smo ugovor o najmu kontejnerskog sklopa sa Gradom Petrinjom na lokaciji Braće Hanžek 19, sa svrhom uspostavljanja ICT sobe. U kolovozu smo počeli sa pregledom kontejnerskog sklopa i istraživanjem tržišta, a vezano uz opremanje iste. Do kraja godine, ICT soba će biti spremna za svoje korisnike!

Podsjećamo kako je Petrinjska razvojna agencija 02.04.2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, te počela sa provedbom projekta „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinja“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Navedenim projektom će se  pridonijeti socijalnoj regeneraciji, smanjenju siromaštva i smanjenju iseljavanja stanovnika grada Petrinje stvaranjem poticajnog okruženja razvojem novih usluga, jačanjem operativnih i tehničkih kapaciteta djelatnika PETRA-e te ponajviše razvojem i unaprjeđenjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih za uspješnu integraciju na tržište rada.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.