Petrinjska razvojna agencija je 02.04.2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, te počela sa provedbom projekta „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinja“ koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Navedenim projektom će se  pridonijeti socijalnoj regeneraciji, smanjenju siromaštva i smanjenju iseljavanja stanovnika grada Petrinje stvaranjem poticajnog okruženja razvojem novih usluga, jačanjem operativnih i tehničkih kapaciteta djelatnika PETRA-e te ponajviše razvojem i unaprjeđenjem kompetencija nezaposlenih osoba i mladih za uspješnu integraciju na tržište rada.

Jedan od načina na koji će se ostvariti navedeni cilj i svrha projekta je osiguravanje edukacija ciljanoj skupini (nezaposlene osobe s područja grada Petrinje).

U rujnu ove godine smo sklopili nabavu za uslugu pripreme i provedbe postupka javne nabave. Javna nabava koju pokrećemo se odnosi na nabavu usluga vanjskih stručnjaka za održavanje edukacija –Poduzetnička akademija za trenere i nezaposlene, nabavu usluga vanjskih stručnjaka za održavanje verificiranih programa osposobljavanja i usavršavanja  – područje web dizajna, web programiranja i izradu baze podataka te nabavu usluga vanjskih stručnjaka za održavanje seta edukacija – vještine traženja posla. Uskoro očekujemo objavu dokumentacije i prikupljanje ponuda, a same edukacije bi se trebale početi održavati početkom iduće godine.

Pratite nas i dalje, kako biste na vrijeme osigurali svoje mjesto na edukacijama!

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.