Na temelju članka 13. Statuta javne ustanove PETRA-Petrinjska razvojna agencija (“Službeni vjesnik”, 5/18), Pravilnika o radu javne ustanove PETRA – Petrinjska razvojna agencija (KLASA: 024-01/20-01/3, URBROJ: 2176-150-02-20-1) od  15. rujna 2020.g., Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta (KLASA: 024-01/20-01/3, URBROJ: 2176-150-02-20-2) od 1. siječnja 2021.g.,  Ravnateljica raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS PRI

JAVNOJ USTANOVI PETRA – PETRINJSKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI

 Izrazi korišteni u tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, korišteni su neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 Natječaj se raspisuje za zapošljavanje na radna mjesta:

  1. STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE SAVJETOVANJA I EDUKACIJU U PODUZETNIŠTVU – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme, zamjena za porodiljni/roditeljski dopust

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

Potrebna stručna sprema

– završen preddiplomski (VSŠ) ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (VSS)

Ostali uvjeti:

– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poznavanje rada na računalu,

– državljanstvo Republike Hrvatske.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete uz su obvezni priložiti:

  • Vlastoručno potpisanu zamolbu za posao s navedenim osobnim podacima podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail).
  • Životopis (europass obrazac),
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice),
  • uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno rješenje, ugovor o radu, potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u struci,
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabrani kandidat će predočiti isprave u  izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u zamolbi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su priložiti rješenje i/ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017), članku 48. f . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/2017) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, odnosno u slučaju da je zaposlen, dokaz da radi na poslovima koji ne odgovaraju njegovoj stručnoj spremi.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Obavijest o testiranju kandidata biti će objavljeno na web stranici https://petra.com.hr/ najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja usmenog razgovora.

Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

Rok za podnošenje prijava: zaključno sa 10. studenog 2021. godine.

Do donošenja Odluke o odabiru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti ispravljeni ili poništeni.

Zamolba s potrebnim prilozima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se isključivo elektroničkom poštom u roku za podnošenje prijava s naznakom u naslovu elektroničke pošte: „Stručni suradnik za poslove savjetovanja i edukaciju u poduzetništvu“ – prijava.

Adresa elektroničke pošte za dostavu prijave: katarina@petra.com.hr

 

U Petrinji,  3. studenoga 2021.

KLASA: 110-01/20-01/2

URBROJ: 2176-150-01-21-37

RAVNATELJICA

Katarina Ivančić