Objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Grupa 1. Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine

Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 30.06.2022. godine do 12:00 sati ovisno što nastupa ranije.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 213.193.413,28 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Više informacija o pozivu dostupno na POVEZNICI.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi