Svrha (cilj) Poziva:

Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Financijska alokacija:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 95.799.407,79 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji

  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 71/18)
  • pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska

Prihvatljive aktivnosti

Grupa 1: Hitne mjere sanacije

Aktivnosti Grupe 1 uključuju aktivnosti iz Grupe 2 i Grupe 3 koje su provedene kao hitne mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim troškovima.

Grupa 2: Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2 uključuju provedbu geomehaničkih istraživanja i istražne radove na konstrukcijama i materijalima te pripremu projektno-tehničke dokumentacije. Projektno-tehnička dokumentacija uključuje izradu elaborata, projekta sanacije i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu područja destabiliziranih u potresu sukladno važećim propisima RH koji su na snazi u trenutku provedbe operacija.

Grupa 3: Izvedba radova

Aktivnosti Grupe 3 obuhvaćaju rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje, izvođenje svih potrebnih radova (sanacija erozija, klizišta, vrtača) na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, te provedbu stručnog nadzora radova.

Grupa 4: Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti Grupe 4 obuhvaćaju izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

Administrativni podatci:

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), preporučenom poštom ili predajom u pisarnicu tijela:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

 

Rok za predaju projektnog prijedloga

 Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave javnog poziva.

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji  mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i/ili www.mingor.gov.hr, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv2@mingor.hr.

Više informacija dostupno na sljedećoj POVEZNICI

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi