Svrha Poziva

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa.
U smislu ovog Poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji prometa.

Raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 224.172.882,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije
  • Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Prihvatljive aktivnosti
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Postupak prijave

Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 16. svibnja 2022. godine.
Projektni prijedlog se podnosi:

 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 Uprava za EU fondove i strateško planiranje

Prisavlje 14

10 000 Zagreb

Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referentna oznaka Poziva FSEU.MMPI.01., te rečenica Za poziv:  „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije, s naznakom „Ne otvarati prije sastanka za otvaranje prijava“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga. Poziv je otvoren do 16. svibnja 2022. godine

Pitanja i odgovori

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i https://mmpi.gov.hr/ u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: pozivi@mmpi.hr.

Više informacija dostupno na sljedećoj POVEZNICI

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi