Objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima (referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.04), a koji se financira sredstvima Fonda za solidarnost Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba operacija Čišćenja područja Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koji obavlja djelatnost financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđenje okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

Prihvatljivi troškovi odnose na do sada provedene prihvatljive aktivnosti nastale nakon 28. prosinca 2020. godine i one koje se moraju dovršiti do 25. svibnja 2023. godine, i koje su navedene u točki 2.6. Uputa za prijavitelje, za koje Prijavitelji posjeduju dokaze o provedenim aktivnostima odnosno nastalim troškovima.

Troškovi svih aktivnosti nužnih za provedbu operacije čišćenja područja pogođenih katastrofom:
–    troškovi uklanjanja oštećenih građevina i/ili dijelova građevina, opreme i postrojenja
–    troškovi razgradnje nestabilnih dijelova građevine
–    troškovi premještanja vozila koji ometaju provedbu operacije čišćenja
–    troškovi prikupljanja i odvoza građevnog, glomaznog i drugih vrsta materijala i otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa, do odgovarajućih lokacija oporabe, te oporaba i/ili zbrinjavanje,
–    troškovi prilagodbe i korištenja postojećih odlagališta otpada za zbrinjavanje otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa,
–    troškovi odlaganja građevnog i drugih vrsta otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa na odgovarajućim odlagalištima otpada,
–    troškovi privremenog skladištenja građevnog i glomaznog otpada,
–    troškovi razvrstavanja i zbrinjavanja ostalih vrsta otpada,
–    troškovi zbrinjavanja opasnog otpada,
–    troškovi recikliranja, ponovne uporabe i oporabe građevnog i drugih vrsta materijala i otpada nastalog kao direktna posljedica djelovanja potresa i nakon potresa,
–    troškovi izvanrednog korištenja te izvanrednog povećanja uobičajene potrošnje goriva – troškovi goriva za potrebe službi tijekom intervencija čišćenja (izvanredno povećanje uobičajene potrošnje),
–    troškovi izvanrednih servisa i rezervnih dijelova vozila koje su posljedica korištenja vozila za potrebe intervencije čišćenja nakon potresa,
–    troškovi usluga prijevoza i zbrinjavanja otpada nastalog provedbom aktivnosti operacije,
–    troškovi najma radnih strojeva i vozila,
–    troškovi potrošnog materijala (jumbo vreće i sl),
–    troškovi građevinskog materijala koji je nužan u postupku čišćenja područja,
–    troškovi usluga pripreme dokumentacije za javnu nabavu,
–    troškovi prekovremenog rada radnika na čišćenju,
–    troškovi smještaja i prehrane radnika na ispomoći na čišćenju,
–    troškovi nabave komunalne opreme i vozila za potrebe čišćenja potresom pogođenog područja,
–    ostali troškovi u svrhu čišćenja potresom pogođenog područja.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 81.850.000,00 kuna, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 30. svibnja 2022. godine, ovisno što nastupa ranije, a projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Više informacija o natječajnoj dokumentaciji dostupno na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi