Objavljen je Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno
radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u
potresu na području Grada Zagreba, Krapinskozagorske županije, Zagrebačke
županije, Sisačkomoslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije,
Međimurske županije, Brodskoposavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i
Koprivničkokriževačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na
području Sisačkomoslavačke županije.

Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje
infrastrukture s pripadajućim građevinama u području pošte i telekomunikacija na razinu prije
potresa.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
na području Grada Zagreba, Krapinskozagorske županije, Zagrebačke županije,
Sisačkomoslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije,
Međimurske županije, Brodskoposavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i
Koprivničkokriževačke županije

Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji
je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave

Javne ustanove osnovane od strane jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99,
35/08, 127/19)

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije

Aktivnosti Grupe 1. uključuju aktivnosti iz Grupe 2. i Grupe 3. koje su provedene kao hitne
mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim troškovima.

Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti Grupe 2. uključuju pripremu projekata sanacije, rušenja i uklanjanja te projektne i
tehničke dokumentacije za dovođenje građevina u prijašnje stanje. Projektna dokumentacija
uključuje izradu elaborata, studije i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu
građevina sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. 

Grupa 3.: Izvedba radova

Aktivnosti Grupe 3. obuhvaćaju aktivnosti čišćenja građevnog i drugog otpada nastalog
djelovanjem potresa i nakon potresa na područjima zahvaćenim potresima nakon 28.12.2020.
godine, sanacije, rušenja i uklanjanja oštećene infrastrukture, izvođenje radova obnove na
oštećenoj infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj 
dokumentaciji te provedbu stručnog nadzora gradnje kao i sve ostale prihvatljive troškove vezane uz realizaciju projekta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva
iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 26.476.081,00 HRK, a osigurana su u
državnom proračunu Republike Hrvatske.

Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Bespovratna financijska sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele do
iskorištenja alokacije Poziva, odnosno najkasnije do 16.05.2022. godine, ovisno što nastupi
ranije, a projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Više informacija o natječajnoj dokumentaciji dostupno je na sljedećoj POVEZNICI.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi