Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni Poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2022. godini.

Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 20. siječnja do 18. veljače 2022. godine.

Cilj ovog Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja Pozivom (promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita i promicanje interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata) a što je vidljivo iz njihovog statuta i
 • udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi telefona (mobilni i fiksni) i interneta koji glase isključivo na udrugu,
 • troškovi prijevoza nužni za provedbu aktivnosti,
 • ugovor o djelu za vanjskog suradnika ili člana udruge – stručnjaka u dijelu provođenja aktivnosti koje se odnose na psihološko i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata, o čemu udruga prilaže dokaz o osposobljenosti istoga (diploma, uvjerenje o osposobljenosti ili drugi dokaz)
 • trošak plaće zaposlene osobe u udruzi do najviše 20 %odobrenog iznosa
 • zaštitna oprema (maske i dezinfekcijska sredstva)
 • troškovi sitnog uredskog materijala (toner, papir i sl.) nužnog za provođenje aktivnosti
 • troškovi tiskanja edukativnog materijala vezano uz provođenje aktivnosti (brošure, obavijesti i sl.)
 • kupnja opreme koja je nužna za provođenje aktivnosti do najviše 20% odobrenog iznosa
 • neizravni troškovi (režijski troškovi/troškovi hladnog pogona/troškovi koji nisu izravno vezani za provedbu aktivnosti) do najviše 20% odobrenog iznosa
 • troškovi nastali za vrijeme provođenja aktivnosti prijavljene na Poziv (sukladno Obrascu prijave aktivnosti u dijelu Razdoblje provođenja)
 • promidžbeni materijal neophodan za provedbu aktivnosti
 • ostali izravni troškovi neophodni za provedbu predložene aktivnosti koji su rezultat provedbe aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata i ciljeva iste

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 10.000.000,00 kn.

Jedna udruga na Poziv može podnijeti najviše tri (3) prijave, a ukoliko podnosi više od jedna prijave, svaku prijavu mora dostaviti zasebno, odnosno na zasebnim obrascima za prijavu.

Na Poziv se mogu prijaviti aktivnosti koje se provode od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj PVEZNICI

Izvor:https://branitelji.gov.hr/