Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 21. veljače 2022. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2022. godini.

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;
 • Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Organizacije civilnog društva: udruge, zaklade, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, privatne neprofitne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, turističke zajednice, privatne ustanove, muzeji, knjižnice) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta;
 • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;
 • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;
 • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
 • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi ljudski resursi (troškovi plaća i naknada),
 • troškovi putovanja za potrebe projektnih aktivnosti (putni troškovi, dnevnice, troškovi noćenja s doručkom),
 • oprema i roba,
 • ostali troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu projektnih aktivnosti (edukacija za ključne korisnike, troškovi praćenja i vrednovanja provedbe projekta, grafičke usluge, usluge promidžbe, materijal za aktivnosti i sl.).

Ukupna financijska sredstva Natječaja iznose 2.500.000,00 kuna.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Natječaj je od 21. 02. 2022. godine do 22. 03. 2022. godine.

Cjelokupna dokumentacija Natječaja dostupna je na slijedećoj POVEZNICI.

Izvor: Hrvatska elektroprivreda d.d.