Facebook

Najčitanije!

O nama

Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija
osnovana je kao poduzetnička potporna institucija Grada Petrinje u svrhu pružanja podrške i poticanja razvoja poduzetništva.

Vizija:
Petrinjska razvojna agencija je inovativna, stručna, prepoznatljiva i cijenjena lokalna razvojna agencija koja je usmjerena na poticanje rasta i razvoja poduzetništva i bolju kvalitetu života građana grada Petrinje.

Misija:
Petrinjska razvojna agencija će uz pomoć stručnog i agilnog tima kroz privlačenje investicija, informiranje, edukacije te pripremu i provedbu projekata financiranih iz javnih, EU i drugih izvora pridonijeti stvaranju pozitivne poduzetničke klime,a sve u cilju ostvarivanja potpo re i razvoja poduzetništva u svrhu razvoja grada Petrinje.

 

U svrhu razvoja poduzetništva u gradu Petrinji pružamo sljedeće usluge:

– pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima medunarodne i regionalne suradnje
– razmjena informacija u svrhu lokalnog razvoja
– stvaranje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih mreža
– promocija lokalnog područja
– potpora razvojnim programima uključujući javno-privatna partnerstva, direktne investicije i joint-venture inicijative,
– izgrađivanje institucionalnih kapaciteta
– pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz nacionalne i EU fondove
– nadzor i evaluacija nad provedbom projekata,
– izrada studija izvodljivosti, poslovnih planova i investicijskih studija
– provođenje edukativnih programa
– izrada sektorskih i drugih studija, gospodarskih i drugih projekata,
– promidžba gospodarskih interesa,
– istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja,
– gospodarenje poslovnim zonama, tehnološkim parkovima i poslovnim inkubatorima
– organiziranje sajmova, izložbi, konferencija
– priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa