Facebook

Najčitanije!

Dokumenti

OPĆI AKTI

Statut Javne ustanove PETRA – Petrinjska razvojna agencija možete preuzeti ovdje.

PLAN RADA

Plan i program rada za 2022. godinu

Plan i program rada za 2021. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2021. PETRA

___________________________________________________________________________________________________________________

Financijski plan za 2020. 

Financijski plan za 2020. – I. izmjene

 Financijski plan za 2020.  – II. izmjene

____________________________________________________________________________________________________________________

Financijski plan za 2019.

Financijski plan za 2019.- I. Izmjene

Financijski plan za 2019. – II. Izmjene

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

 

Financijski izvještaj 1.1.2021.-31.12.2021.

Financijski izvještaj 1.1.2020.-31.12.2020.

____________________________________________________________________________________________________________________

Financijski izvještaj 1.1.2019.-31.12.2019.

PETRA Bilješke 2019

PETRA Referentna tablica 2019

Potvrda FINE o preuzimanju

Financijski izvještaj 1.1.2018.-31.12.2018.

____________________________________________________________________________________________________________________

NABAVA

Plan nabave za 2022. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Izjava o postojanju sukoba interesa

II izmjene i dopune Plana nabave 2021. godinu

I izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________

II izmjene i dopune Plana nabave za 2020

I izmjene i dopune Plana nabave za 2020

Plan nabave 2020

____________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o provođenju postupaka javne nabave

Plan nabave_2018

Plan nabave 2019

Plan nabave 2019 – prva izmjena

Plan nabave 2019 – druga izmjena

____________________________________________________________________________________________________________________

Registar ugovora 2019

Registar Ugovora ažurirani 24.2.2020

Registar Ugovora ažurirani 30.4.2020

Registar Ugovora ažurirani 10.7.2020

Registar Ugovora ažurirani 22.12.2020

Registar Ugovora ažurirani 30.6.2021.

Registar Ugovora ažurirani 31.12.2021.

Registar Ugovora ažurirani 25.1.2022.

 

RELEVANTNI ZAKONI

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13, 85/15)
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14)
Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12)
Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14)

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o radu PETRA Petrinjska razvojna agencija