Facebook

Najčitanije!

Dokumenti

OPĆI AKTI

Statut Javne ustanove PETRA – Petrinjska razvojna agencija možete preuzeti ovdje.

PLAN RADA

Plan i program rada za 2021. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2021. PETRA

___________________________________________________________________________________________________________________

Financijski plan za 2020. 

Financijski plan za 2020. – I. izmjene

 Financijski plan za 2020.  – II. izmjene

____________________________________________________________________________________________________________________

Financijski plan za 2019.

Financijski plan za 2019.- I. Izmjene

Financijski plan za 2019. – II. Izmjene

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Financijski izvještaj 1.1.2020.-31.12.2020.

____________________________________________________________________________________________________________________

Financijski izvještaj 1.1.2019.-31.12.2019.

PETRA Bilješke 2019

PETRA Referentna tablica 2019

Potvrda FINE o preuzimanju

Financijski izvještaj 1.1.2018.-31.12.2018.

____________________________________________________________________________________________________________________

NABAVA

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Izjava o postojanju sukoba interesa

II izmjene i dopune Plana nabave 2021. godinu

I izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2021. godinu

___________________________________________________________________________________________________________________

II izmjene i dopune Plana nabave za 2020

I izmjene i dopune Plana nabave za 2020

Plan nabave 2020

____________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o provođenju postupaka javne nabave

Plan nabave_2018

Plan nabave 2019

Plan nabave 2019 – prva izmjena

Plan nabave 2019 – druga izmjena

____________________________________________________________________________________________________________________

Registar ugovora 2019

Registar Ugovora ažurirani 24.2.2020

Registar Ugovora ažurirani 30.4.2020

Registar Ugovora ažurirani 10.7.2020

Registar Ugovora ažurirani 22.12.2020

Registar Ugovora ažurirani 30.6.2021.

RELEVANTNI ZAKONI

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13, 85/15)
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15)
Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14)
Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12)
Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14)

PRAVILNIK O RADU

Pravilnik o radu PETRA Petrinjska razvojna agencija