Facebook

Najčitanije!

Operativni programi

Operativni programi su dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Aktivnosti unutar svakog operativnog programa financiraju se iz odgovarajućeg ESI fonda, a Republika Hrvatska je donijela četiri takva programa:

 

1. OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

Ukupna vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iznosi 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj Programa je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj pri čemu su razrađena ulaganja u četiri temeljna područja: mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju, osiguravanje adekvatno usklađenih znanja i vještina s potrebama tržišta rada, aktivnosti vezane uz socijalno uključivanje te potporu javnoj upravi (razvoj e-uprave i slično).

Operativnim programom su razrađena ulaganja u četiri temeljna područja :
– Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage
– Socijalno uključivanje
– Obrazovanje i cjeloživotno učenje
– Dobro upravljanje

 

2. OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. 

U okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 252.643,138 eura iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Cilj programa je promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture, uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja te poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike Europske unije.

U ovom Operativnom programu postoji 6 područja (prioritetnih osi) za koja je moguće zatražiti financijska sredstva:
– Poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva
– Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture
– Poticanje provedbe ZRP-a
– Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije
– Poticanje stavljanja na tržište i prerade
– Poticanje provedbe integrirane pomorske politike

 

3. Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,831 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,510 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).

Kada se tome pridoda obvezno sufinanciranje provedbe operativnog programa iz proračuna Republike Hrvatske, njegova ukupna vrijednost raste na 8,037 milijardi eura.
Program doprinosi cilju ulaganja za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanja potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Područja financiranja:
– Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
– Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
– Poslovna konkurentnost
– Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
– Klimatske promjene i upravljanje rizicima
– Zaštita okoliša i održivost resursa
– Povezanost i mobilnost
– Socijalno uključivanje i zdravlje
– Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
– Tehnička pomoć

 

4. Program ruralnog razvoja 2014.-2020. 

Ukupna alokacija za Program ruralnog razvoja 2014.-2020. iznosi 2.383 milijarde eura, od čega će se 2.026 milijardi eura financirati iz Europskog fonda za ruralni razvoj, a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

Cilj Programa: poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama i postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

Prioritetne osi:
– Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
– Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama
– Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi
– Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo
– Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
– Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima
– Tehnička pomoć

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Popis mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine
M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
M4 – Ulaganja u fizičku imovinu
M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
M11 – Ekološki uzgoj
M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
M16 – Suradnja
M17 – Upravljanje rizicima
M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku
M19 – LEADER (CLLD)
M20 – Tehnička pomoć